هاست لینوکس ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-HLI1
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد سایت
 • محدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 5000 تومان ماهیانه
 • 12000 تومان سه ماهه
 • 22000 تومان شش ماهه
 • 35000 تومان سالیانه
 • VH-FREE کد تخفیف یکماه استفاده رایگان
VH-HLI2
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 8000 تومان ماهیانه
 • 16500 تومان سه ماهه
 • 29500 تومان شش ماهه
 • 49000 تومان سالیانه
VH-HLI3
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 14000 تومان ماهیانه
 • 25000 تومان سه ماهه
 • 45000 تومان شش ماهه
 • 69000 تومان سالیانه
VH-HLI4
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 19500 تومان ماهیانه
 • 35000 تومان سه ماهه
 • 55000 تومان شش ماهه
 • 99000 تومان سالیانه
VH-HLI5
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 27500 تومان ماهیانه
 • 49000 تومان سه ماهه
 • 85000 تومان شش ماهه
 • 135000 تومان سالیانه
VH-HLI6
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 35000 تومان ماهیانه
 • 65000 تومان سه ماهه
 • 99000 تومان شش ماهه
 • 169000 تومان سالیانه
VH-HLI7
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 49500 تومان ماهیانه
 • 100000 تومان سه ماهه
 • 149000 تومان شش ماهه
 • 199000 تومان سالیانه
VH-HLI8
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 75000 تومان ماهیانه
 • 150000 تومان سه ماهه
 • 220000 تومان شش ماهه
 • 290000 تومان سالیانه