هاست لینوکس خارج

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-HLO1


 
4,000 تومان
ماهانه

   500 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   4000 تومان ماهیانه

   8000 تومان سه ماهه

   16000 تومان شش ماهه

   23000 تومان سالیانه

VH-HLO2


 
5,000 تومان
ماهانه

   1 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   5000 تومان ماهیانه

   10000 تومان سه ماهه

   20000 تومان شش ماهه

   35000 تومان سالیانه

VH-HLO3


 
6,800 تومان
ماهانه

   2 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   6800 تومان ماهیانه

   13500 تومان سه ماهه

   27000 تومان شش ماهه

   47500 تومان سالیانه

VH-HLO4


 
8,900 تومان
ماهانه

   3 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   8900 تومان ماهیانه

   17500 تومان سه ماهه

   35500 تومان شش ماهه

   62000 تومان سالیانه

VH-HLO5


 
12,500 تومان
ماهانه

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   12500 تومان ماهیانه

   25000 تومان سه ماهه

   50000 تومان شش ماهه

   87500 تومان سالیانه

VH-HLO6


 
18,000 تومان
ماهانه

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   18000 تومان ماهیانه

   36000 تومان سه ماهه

   72000 تومان شش ماهه

   126000 تومان سالیانه

VH-HLO7


 
23,000 تومان
ماهانه

   20 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   23000 تومان ماهیانه

   46000 تومان سه ماهه

   92000 تومان شش ماهه

   160000 تومان سالیانه

VH-HLO8


 
29,500 تومان
ماهانه

   نامحدود فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   29500 تومان ماهیانه

   59000 تومان سه ماهه

   118000 تومان شش ماهه

   206000 تومان سالیانه