هاست لینوکس ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-HLI0
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • محدود سایر امکانات
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • VH-FREE کد تخفیف یکسال استفاده رایگان
VH-HLI1
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 5000 تومان ماهیانه
 • 10500 تومان سه ماهه
 • 19500 تومان شش ماهه
 • 35000 تومان سالیانه
VH-HLI2
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 7000 تومان ماهیانه
 • 15000 تومان سه ماهه
 • 27500 تومان شش ماهه
 • 50000 تومان سالیانه
VH-HLI3
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 14000 تومان ماهیانه
 • 25000 تومان سه ماهه
 • 45000 تومان شش ماهه
 • 75000 تومان سالیانه
VH-HLI4
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 195000 تومان ماهیانه
 • 30000 تومان سه ماهه
 • 56000 تومان شش ماهه
 • 100000 تومان سالیانه
VH-HLI5
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 25000 تومان ماهیانه
 • 39000 تومان سه ماهه
 • 85000 تومان شش ماهه
 • 135000 تومان سالیانه
VH-HLI6
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 29500 تومان ماهیانه
 • 48000 تومان سه ماهه
 • 96000 تومان شش ماهه
 • 168000 تومان سالیانه
VH-HLI7
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 35000 تومان ماهیانه
 • 62000 تومان سه ماهه
 • 110000 تومان شش ماهه
 • 200000 تومان سالیانه
VH-HLI8
 • نامحدود فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 55000 تومان ماهیانه
 • 90000 تومان سه ماهه
 • 158000 تومان شش ماهه
 • 295000 تومان سالیانه