هاست ویندوز ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-HWI1


 
4,500 تومان
ماهانه

   50 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   4500 تومان ماهیانه

   9000 تومان سه ماهه

   18000 تومان شش ماهه

   23000 تومان سالیانه

VH-HWI2


 
5,900 تومان
ماهانه

   100 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   5900 تومان ماهیانه

   11500 تومان سه ماهه

   23500 تومان شش ماهه

   39000 تومان سالیانه

VH-HWI3


 
8,000 تومان
ماهانه

   250 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   8000 تومان ماهیانه

   16000 تومان سه ماهه

   32000 تومان شش ماهه

   55000 تومان سالیانه

VH-HWI4


 
9,900 تومان
ماهانه

   500 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   9900 تومان ماهیانه

   19500 تومان سه ماهه

   39500 تومان شش ماهه

   69000 تومان سالیانه

VH-HWI5


 
13,000 تومان
ماهانه

   1 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   13000 تومان ماهیانه

   26000 تومان سه ماهه

   49500 تومان شش ماهه

   91000 تومان سالیانه

VH-HWI6


 
20,000 تومان
ماهانه

   3 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   20000 تومان ماهیانه

   40000 تومان سه ماهه

   80000 تومان شش ماهه

   140000 تومان سالیانه

VH-HWI7


 
32,000 تومان
ماهانه

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   32000 تومان ماهیانه

   64000 تومان سه ماهه

   128000 تومان شش ماهه

   224000 تومان سالیانه

VH-HWI8


 
45,000 تومان
ماهانه

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   45000 تومان ماهیانه

   90000 تومان سه ماهه

   180000 تومان شش ماهه

   315000 تومان سالیانه

همراه با هر پلن میباشد

   سلام