هاست ویندوز ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-HWI0
 • 50 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • VH-FREE کد تخفیف یکسال استفاده رایگان
VH-HWI1
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 8000 تومان ماهیانه
 • 16000 تومان سه ماهه
 • 32000 تومان شش ماهه
 • 55000 تومان سالیانه
VH-HWI2
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 10000 تومان ماهیانه
 • 19500 تومان سه ماهه
 • 39500 تومان شش ماهه
 • 69000 تومان سالیانه
VH-HWI3
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 14000 تومان ماهیانه
 • 26000 تومان سه ماهه
 • 49500 تومان شش ماهه
 • 91000 تومان سالیانه
VH-HWI4
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 18500 تومان ماهیانه
 • 32000 تومان سه ماهه
 • 59500 تومان شش ماهه
 • 115000 تومان سالیانه
VH-HWI5
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 225000 تومان ماهیانه
 • 42000 تومان سه ماهه
 • 75000 تومان شش ماهه
 • 140000 تومان سالیانه
VH-HWI6
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 27500 تومان ماهیانه
 • 55000 تومان سه ماهه
 • 90000 تومان شش ماهه
 • 195000 تومان سالیانه
VH-HWI7
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 35500 تومان ماهیانه
 • 85000 تومان سه ماهه
 • 135000 تومان شش ماهه
 • 275000 تومان سالیانه
VH-HWI8
 • 10گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 49500 تومان ماهیانه
 • 100000 تومان سه ماهه
 • 190000 تومان شش ماهه
 • 325000 تومان سالیانه