نمایندگی هاست لینوکس خارج

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-RLO1


 
13,000 تومان
ماهانه

   3 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   13000 تومان ماهیانه

   35000 تومان سه ماهه

   65000 تومان شش ماهه

   130000 تومان سالیانه

VH-RLO2


 
18,000 تومان
ماهانه

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   18000 تومان ماهیانه

   48500 تومان سه ماهه

   90000 تومان شش ماهه

   180000 تومان سالیانه

VH-RLO3


 
23,000 تومان
ماهانه

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   23000 تومان ماهیانه

   62000 تومان سه ماهه

   115000 تومان شش ماهه

   230000 تومان سالیانه

VH-RLO4


 
29,000 تومان
ماهانه

   20 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   29000 تومان ماهیانه

   78000 تومان سه ماهه

   145000 تومان شش ماهه

   290000 تومان سالیانه

VH-RLO5


 
38,000 تومان
ماهانه

   30 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   38000 تومان ماهیانه

   102500 تومان سه ماهه

   190000 تومان شش ماهه

   380000 تومان سالیانه

VH-RLO6


 
49,000 تومان
ماهانه

   40 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   49000 تومان ماهیانه

   132000 تومان سه ماهه

   245000 تومان شش ماهه

   490000 تومان سالیانه

VH-RLO7


 
59,000 تومان
ماهانه

   50 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   59000 تومان ماهیانه

   159000 تومان سه ماهه

   295000 تومان شش ماهه

   590000 تومان سالیانه

VH-RLO8


 
77,000 تومان
ماهانه

   نامحدود فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   77000 تومان ماهیانه

   207500 تومان سه ماهه

   385000 تومان شش ماهه

   770000 تومان سالیانه