نمایندگی هاست لینوکس ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-RLI1
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 12000 تومان ماهیانه
 • 38500 تومان سه ماهه
 • 75000 تومان شش ماهه
 • 150000 تومان سالیانه
VH-RLI2
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 18500 تومان ماهیانه
 • 62000 تومان سه ماهه
 • 115000 تومان شش ماهه
 • 230000 تومان سالیانه
VH-RLI3
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 29000 تومان ماهیانه
 • 85500 تومان سه ماهه
 • 150000 تومان شش ماهه
 • 295000 تومان سالیانه
VH-RLI4
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 39000 تومان ماهیانه
 • 115000 تومان سه ماهه
 • 200000 تومان شش ماهه
 • 365000 تومان سالیانه
VH-RLI5
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 45000 تومان ماهیانه
 • 130000 تومان سه ماهه
 • 235000 تومان شش ماهه
 • 400000 تومان سالیانه
VH-RLI6
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 54000 تومان ماهیانه
 • 150000 تومان سه ماهه
 • 285000 تومان شش ماهه
 • 520000 تومان سالیانه
VH-RLI7
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 66000 تومان ماهیانه
 • 182000 تومان سه ماهه
 • 320000 تومان شش ماهه
 • 640000 تومان سالیانه
VH-RLI8
 • نامحدود فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 100000 تومان ماهیانه
 • 270000 تومان سه ماهه
 • 500000 تومان شش ماهه
 • 10000000 تومان سالیانه