نمایندگی هاست لینوکس ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-RLI1


 
18,000 تومان
ماهانه

   3 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   18000 تومان ماهیانه

   48500 تومان سه ماهه

   90000 تومان شش ماهه

   180000 تومان سالیانه

VH-RLI2


 
23,000 تومان
ماهانه

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   23000 تومان ماهیانه

   62000 تومان سه ماهه

   115000 تومان شش ماهه

   23000 تومان سالیانه

VH-RLI3


 
28,000 تومان
ماهانه

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   28000 تومان ماهیانه

   75500 تومان سه ماهه

   140000 تومان شش ماهه

   280000 تومان سالیانه

VH-RLI4


 
40,000 تومان
ماهانه

   20 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   40000 تومان ماهیانه

   108000 تومان سه ماهه

   200000 تومان شش ماهه

   400000 تومان سالیانه

VH-RLI5


 
52,000 تومان
ماهانه

   30 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   52000 تومان ماهیانه

   140000 تومان سه ماهه

   260000 تومان شش ماهه

   520000 تومان سالیانه

VH-RLI6


 
64,000 تومان
ماهانه

   40 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   64000 تومان ماهیانه

   172500 تومان سه ماهه

   320000 تومان شش ماهه

   640000 تومان سالیانه

VH-RLI7


 
76,000 تومان
ماهانه

   50 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   76000 تومان ماهیانه

   205000 تومان سه ماهه

   380000 تومان شش ماهه

   760000 تومان سالیانه

VH-RLI8


 
98,000 تومان
ماهانه

   نامحدود فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   98000 تومان ماهیانه

   264500 تومان سه ماهه

   490000 تومان شش ماهه

   980000 تومان سالیانه