هاست ویندوز خارج

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-HWO1


 
4,000 تومان
ماهانه

   50 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   4000 تومان ماهیانه

   8000 تومان سه ماهه

   16000 تومان شش ماهه

   18000 تومان سالیانه

VH-HWO2


 
5,000 تومان
ماهانه

   100 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   5000 تومان ماهیانه

   10000 تومان سه ماهه

   20000 تومان شش ماهه

   27000 تومان سالیانه

VH-HWO3


 
6,900 تومان
ماهانه

   250 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   6900 تومان ماهیانه

   13500 تومان سه ماهه

   27500 تومان شش ماهه

   48000 تومان سالیانه

VH-HWO4


 
8,500 تومان
ماهانه

   500 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   8500 تومان ماهیانه

   17000 تومان سه ماهه

   34000 تومان شش ماهه

   59500 تومان سالیانه

VH-HWO5


 
11,000 تومان
ماهانه

   1 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   11000 تومان ماهیانه

   22000 تومان سه ماهه

   44000 تومان شش ماهه

   77000 تومان سالیانه

VH-HWO6


 
15,000 تومان
ماهانه

   3 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   15000 تومان ماهیانه

   30000 تومان سه ماهه

   60000 تومان شش ماهه

   105000 تومان سالیانه

VH-HWO7


 
23,000 تومان
ماهانه

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   23000 تومان ماهیانه

   46000 تومان سه ماهه

   92000 تومان شش ماهه

   161000 تومان سالیانه

VH-HWO8


 
35,000 تومان
ماهانه

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   35000 تومان ماهیانه

   70000 تومان سه ماهه

   140000 تومان شش ماهه

   245000 تومان سالیانه