نمایندگی هاست ویندوز ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-RWI1
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 25000 تومان ماهیانه
 • 64000 تومان سه ماهه
 • 115000 تومان شش ماهه
 • 215000 تومان سالیانه
VH-RWI2
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 35000 تومان ماهیانه
 • 85000 تومان سه ماهه
 • 145000 تومان شش ماهه
 • 275000 تومان سالیانه
VH-RWI3
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 55000 تومان ماهیانه
 • 120000 تومان سه ماهه
 • 220000 تومان شش ماهه
 • 480000 تومان سالیانه
VH-RWI4
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 90000 تومان ماهیانه
 • 230000 تومان سه ماهه
 • 430000 تومان شش ماهه
 • 585000 تومان سالیانه
VH-RWI5
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 105000 تومان ماهیانه
 • 260000 تومان سه ماهه
 • 460000 تومان شش ماهه
 • 610000 تومان سالیانه
VH-RWI6
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 115000 تومان ماهیانه
 • 290000 تومان سه ماهه
 • 495000 تومان شش ماهه
 • 720000 تومان سالیانه
VH-RWI7
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 135000 تومان ماهیانه
 • 305000 تومان سه ماهه
 • 500000 تومان شش ماهه
 • 880000 تومان سالیانه
VH-RWI8
 • نامحدود فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 180000 تومان ماهیانه
 • 485000 تومان سه ماهه
 • 850000 تومان شش ماهه
 • 1900000 تومان سالیانه