نمایندگی هاست ویندوز ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-RWI1


 
26,000 تومان
ماهانه

   3 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   26000 تومان ماهیانه

   70000 تومان سه ماهه

   130000 تومان شش ماهه

   260000 تومان سالیانه

VH-RWI2


 
41,500 تومان
ماهانه

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   41500 تومان ماهیانه

   112000 تومان سه ماهه

   207000 تومان شش ماهه

   415000 تومان سالیانه

VH-RWI3


 
55,000 تومان
ماهانه

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   55000 تومان ماهیانه

   148500 تومان سه ماهه

   275000 تومان شش ماهه

   550000 تومان سالیانه

VH-RWI4


 
69,000 تومان
ماهانه

   20 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   69000 تومان ماهیانه

   186000 تومان سه ماهه

   345000 تومان شش ماهه

   690000 تومان سالیانه

VH-RWI5


 
83,000 تومان
ماهانه

   30 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   83000 تومان ماهیانه

   224000 تومان سه ماهه

   415000 تومان شش ماهه

   830000 تومان سالیانه

VH-RWI6


 
97,000 تومان
ماهانه

   40 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   97000 تومان ماهیانه

   261500 تومان سه ماهه

   485000 تومان شش ماهه

   970000 تومان سالیانه

VH-RWI7


 
110,000 تومان
ماهانه

   50 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   110000 تومان ماهیانه

   297000 تومان سه ماهه

   550000 تومان شش ماهه

   1100000 تومان سالیانه

VH-RWI8


 
150,000 تومان
ماهانه

   نامحدود فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   150000 تومان ماهیانه

   405000 تومان سه ماهه

   750000 تومان شش ماهه

   1500000 تومان سالیانه