نمایندگی هاست ویندوز خارج

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-RWO1


 
20,000 تومان
ماهانه

   3 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   20000 تومان ماهیانه

   54000 تومان سه ماهه

   100000 تومان شش ماهه

   200000 تومان سالیانه

VH-RWO2


 
32,000 تومان
ماهانه

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   32000 تومان ماهیانه

   86000 تومان سه ماهه

   160000 تومان شش ماهه

   320000 تومان سالیانه

VH-RWO3


 
40,000 تومان
ماهانه

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   40000 تومان ماهیانه

   108000 تومان سه ماهه

   200000 تومان شش ماهه

   400000 تومان سالیانه

VH-RWO4


 
54,000 تومان
ماهانه

   20 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   54000 تومان ماهیانه

   145500 تومان سه ماهه

   270000 تومان شش ماهه

   540000 تومان سالیانه

VH-RWO5


 
68,000 تومان
ماهانه

   30 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   68000 تومان ماهیانه

   183000 تومان سه ماهه

   340000 تومان شش ماهه

   680000 تومان سالیانه

VH-RWO6


 
82,000 تومان
ماهانه

   40 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   82000 تومان ماهیانه

   221000 تومان سه ماهه

   410000 تومان شش ماهه

   820000 تومان سالیانه

VH-RWO7


 
95,000 تومان
ماهانه

   50 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   95000 تومان ماهیانه

   256000 تومان سه ماهه

   475000 تومان شش ماهه

   950000 تومان سالیانه

VH-RWO8


 
120,000 تومان
ماهانه

   نامحدود فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   120000 تومان ماهیانه

   324000 تومان سه ماهه

   600000 تومان شش ماهه

   1200000 تومان سالیانه