سرور اختصاصی آلمان

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-EX41


 
290,000 تومان
ماهانه

550,000 هزینه تنظیم

   Intel Core i7-6700 CPU

   32 GB DDR4 RAM

   2x4 TB HDD

   1 Gb/s Connection

   30 TB Band Width

   100 GB Free Backup Space

VH-EX51


 
350,000 تومان
ماهانه

650,000 هزینه تنظیم

   Intel Core i7-6700 CPU

   64 GB DDR4 RAM

   2x4 TB HDD

   1 Gb/s Connection

   30 TB Band Width

   100 GB Free Backup Space

VH-PX121


 
780,000 تومان
ماهانه

780,000 هزینه تنظیم

   Intel Xeon® E5-1650 v3 CPU

   256 GB DDR4 RAM

   2x4 TB HDD

   1 Gb/s Connection

   50 TB Band Width

   100 GB Free Backup Space

VH-PX61


 
430,000 تومان
ماهانه

750,000 هزینه تنظیم

   Intel Xeon E3-1275 v5 CPU

   64 GB DDR4 RAM

   2x4 TB HDD

   1 Gb/s Connection

   30 TB Band Width

   100 GB Free Backup Space

VH-PX91


 
640,000 تومان
ماهانه

640,000 هزینه تنظیم

   Intel Xeon® E5-1650 v3 CPU

   128 GB DDR4 RAM

   2x2 TB HDD

   1 Gb/s Connection

   50 TB Band Width

   100 GB Free Backup Space